KALENDARIUM

31 GRUDNIA 2014 - wobec faktu, że Miasto Łódź nie dostrzega możliwości dalszego wspólnego z Fundacją prowadzenia instytucji kultury „EC-1 Łódź – Miasto Kultury”, jednakże biorąc pod uwagę skalę zaawansowania tego projektu, jak i rozmiar zaangażowania każdej Stron, Zarząd Fundacji Sztuki Świata podpisuje ugodę z Prezydentem Miasta Łodzi, na mocy której Fundacja Sztuki Świata odstępuje od umów dotyczących projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

12 lipca 2013 - Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska w swoim piśmie do Zarządu Fundacji deklaruje wolę zakończenia współpracy z Fundacją Sztuki Świata określonej w umowie z dnia 14 kwietnia 2008 roku o utworzeniu i prowadzeniu instytucji kultury EC-1 Łódź – Miasto Kultury oraz w umowie o współpracy w ramach projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” z dnia 17 grudnia 2007 roku (z późniejszymi zmianami).

25 LIPCA 2012 - Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez Fundację, bez uwzględnienia opinii prawnych złożonych przed sądem kwestionujących możliwość skorzystania przez Urząd Miasta z prawa odkupu, zatwierdza wyrok sądu pierwszej instancji.

27 GRUDNIA 2011 - Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia I Wydział Cywilny zatwierdza odkup nieruchomości EC1 Wschód przez Miasto Łódź.

30 CZERWCA 2010 – Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne na obszarze EC1 Wschód. Symboliczne wbicie łopaty zainicjowało nie tylko odnowienie i przebudowę budynków najstarszej łódzkiej elektrociepłowni przy ul. Targowej 1/3 , ale również zapoczątkowało proces realizacji założeń projektu Nowego Centrum Łodzi. - To wspaniała okoliczność dla Łodzi i jej starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury  - powiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski podczas uroczystości. Łopatę symbolicznie wbili: Minister Kultury Bogdan Zdrojewski, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Pełniący  Funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Sadzyński,  Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz Kazimierz Suwała, prezes Fundacji Sztuki Świata.

12 MAJA 2010 - pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Sadzyński, złożył w imieniu Miasta Łódź oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu w stosunku do nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3. Oświadczenie Miasta Łódź, o którym mowa w pkt. (H), zostało zakwestionowane przez Fundację.

29 CZERWCA 2010 – Podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach projektu pn. “Rewitalizacja EC1 Wschód i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SKANSKA Cz. A.s. z siedzibą w Pradze (Czechy). Termin zakończenia prac: 30.09.2012.

20 MAJA 2010 – Ponowny wybór wykonawcy na rewitalizację EC1 Wschód. Firmą, która ostatecznie rozpocznie prace budowlane na terenie EC1 Wschód będzie SKANSKA S.A.

9 MARCA 2010 – EC1 Instytucja Kultury ogłasza rozstrzygnięcie przetargu pn. “Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”. Zwycięzcą zostaje austriacka firma PORR Polska SA.

29 GRUDNIA 2009 – Radni Miasta Łodzi zaakceptowali uchwałę w sprawie przyjęcia Programu dla Centrum Festiwalowo-Kongresowego CŁC oraz uchwałę w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gwarantujące spółce Camerimage Łódź Center środki w budżecie na wykonanie projektu architektonicznego CŁC.

2 GRUDNIA 2009 – w trakcie trwania XVII edycji festiwalu filmowego Camerimage, Frank Gehry prezentuje w Łodzi koncepcję architektoniczną Camerimage Łódź Center. Centrum Festiwalowo-Kongresowe ma być jednym z elementów Nowego Centrum Łodzi, które powstanie w rejonie dworca Łódź Fabryczna.

3 SIERPNIA 2009 - podpisanie umowy pomiędzy spółką CAMERIMAGE ŁÓDŹ CENTER a GEHRY PARTNERS na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Festiwalowo – Kongresowego.

29 LIPCA 2009 - złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”. Wnioskodawcą było Miasto Łódź a Partnerem w projekcie Fundacja Sztuki Świata, właściciel nieruchomości EC-1 Wschód, będącej częścią obszaru objętego projektem rewitalizacji.

15 CZERWCA 2009 – Fundacja Sztuki Świata, Fundacja Tumult oraz Miasto Łódź podpisują umowę powołującą spółkę CAMERIMAGE ŁÓDŹ CENTER sp. z o. o., której celem jest opracowanie i wybudowanie nowego Centrum Festiwalowo – Kongresowego. Prezesem spółki zostaje Marek Żydowicz – dyrektor Festiwalu Filmowego Camerimage.

24 LUTEGO 2008 – na zaproszenie dyrektora festiwalu Camerimage Marka Żydowicza przyjeżdża do Łodzi legendarny amerykański architekt Frank Gehry. Zostaje on poproszony o zaprojektowanie budynku centrum festiwalowo – kongresowego vis-vis EC1 Wschód.

31 GRUDNIA 2008 - wydane zostają POZWOLENIA NA BUDOWĘ dla EC 1 Wschód oraz EC1 Zachód a także kilku pomniejszych okolicznych budynków i infrastruktury drogowej.

14 KWIETNIA 2008 - podpisana zostaje umowa pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Sztuki Świata w Łodzi w sprawie utworzenia i prowadzenia instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź –  Miasto Kultury ” w Łodzi.

9 KWIETNIA 2008 - to data kolejnej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Rada postanowiła o tym, że z  dniem 15 maja 2008 r. utworzy się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Sztuki Świata w Łodzi instytucję kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Obszarem działalności instytucji stanie się projekt „Rewitalizacji EC1 i jej adaptacji na cele kulturalno-artystyczne” oraz realizacja projektów na obszarze objętym Programem „Nowe Centrum Łodzi”.

28 SIERPNIA 2007 - Rada Miejska w Łodzi przyjmuje Program Nowe Centrum Łodzi. We Wstępie do podjętej wówczas uchwały czytamy: „Obszar Nowe Centrum ma powstać w śródmiejskiej części miasta, obejmującej prawie 90 ha, ograniczonej ulicami J. Tuwima, G. Narutowicza, H. Sienkiewicza oraz S. Kopcińskiego. Do terenu tego należy Dworzec Łódź Fabryczna wraz z jego infrastrukturą i otoczeniem stanowiący miejsce pierwszego kontaktu z miastem dla przybywających do Łodzi. Istotnymi elementami planowanych przekształceń na tym obszarze będą wszelkie przedsięwzięcia dotyczące przeniesienia całej infrastruktury kolejowej dworca pod ziemię oraz stworzenia nowoczesnych rozwiązań związanych z transportem, które zoptymalizują obsługę komunikacyjną tego obszaru”.

31 LIPCA 2007 - Polskie Koleje Państwowe S.A., Miasto Łódź oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisują umowę w sprawie nawiązania Partnerstwa w celu uregulowania stanu prawnego terenu Stacji Kolejowej Łódź Fabryczna i realizacji projektu Nowe Centrum Łodzi. Umowa mówi o utworzeniu specjalnej strefy kultury i sztuki, w ścisłym związku z historycznym zespołem EC1 i Stacją Łódź Fabryczna. PKP S.A. i PKP PLK S.A. zobowiązują się do przebudowy Stacji Łódź Fabryczna, która umożliwi jej włączenie do obsługi linii średnicowej, która ma przebiegać pod centrum Łodzi i prowadzić pociągi regionalne i pociągi dużych prędkości. Strony umowy mają podjąć starania o pozyskanie środków finansowych na realizację projektu związanego z zagłębieniem linii kolejowej na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna. Jako podstawę prac planistycznych na terenie Stacji Łódź Fabryczna umowa wskazuje opracowanie urbanistyczne Roba Kriera.

30 MAJA 2007 - Rada Miejska w Łodzi podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”. Za przedmiot projektu uchwała uznaje rewitalizację i adaptację na cele kulturalno-artystyczne poprzemysłowych obiektów EC1. Za cel projektu podaje wzmocnienie rangi Łodzi jako istotnego ośrodka kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym oraz stworzenie warunków do rozwoju twórczości filmowej i artystycznej.

5 KWIETNIA 2007 – Rob Krier i Fundacja Sztuki Świata przedstawiają masterplan rewitalizacji obszaru 90 ha przy EC1, który ma być fundamentem budowy Nowego Centrum Łodzi.

28 LUTEGO 2007 – Marek Żydowicz – dyrektor Festiwalu Filmowego Camerimage i jeden z założycieli Fundacji Sztuki Świata zostaje doradcą Prezydenta Miasta Łodzi ds. centrum kulturalnego w rejonie dworca Łódź Fabryczna i EC1.

19 LUTEGO 2007 – przebywający z wizytą w Łodzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski zwiedzając zabytkowe budynki EC1 i słuchając o koncepcji jej rewitalizacji, stwierdza, że to zachwycający projekt, jeden z najbardziej kreatywnych w kulturze i na pewno znajdą się pieniądze na jego finansowanie.

26 STYCZNIA 2007 – na zaproszenie Fundacji Sztuki Świata do Łodzi przyjeżdża jeden z najbardziej cenionych europejskich urbanistów – luksemburski architekt Rob Krier. Rozpoczął on tym samym opracowywanie urbanistycznej koncepcji zagospodarowania 90 hektarów wokół rewitalizowanych na Studio Davida Lyncha i Muzeum Techniki budynków elektrociepłowni EC1. Na tych zdewastowanych obszarach pomiędzy ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Kopcińskiego i Tuwima ma powstać wizytówka Nowej Łodzi – z nowym centrum kulturalnym miasta obejmującym Studio Davida Lyncha, Muzeum Techniki, Centrum Festiwalowe Camerimage wraz z dworcem podziemnym PKP i PKS wokół nowozaprojektowanego Rynku Katarzyny Kobro.

27 LISTOPADA 2006 – Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki oraz David Lynch, Marek Żydowicz i Andrzej Walczak podpisują umowę sprzedaży EC1 Wschód. Od tego momentu budynki zabytkowej elektrociepłowni przy ul. Targowej 1/3 stają się własnością Fundacji Sztuki Świata.

31 MAJA 2006 – Rada Miasta Łodzi jednogłośnie zatwierdza sprzedaż z 99% rabatem nieruchomości EC1 Wschód na siedzibę Fundacji Sztuki Świata i Studio Filmowe Davida Lyncha.

24 STYCZNIA 2006 - powstała Fundacja Sztuki Świata, której celem było opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i projektu adaptacji budynku elektrociepłowni EC1 Wschód na Studio Filmowe Davida Lyncha. Fundatorami są David Lynch, Marek Żydowicz i Andrzej Walczak.

12 SIERPNIA 2005 – Miasto Łódź przejmuje budynki dawnej elektrociepłowni i podpisuje wraz z Zakładem Elektrociepłowniczym Dalkia SA oraz Fundacją Tumult (organizatorem festiwalu Camerimage) porozumienie o przeznaczeniu budynku dawnej elektrociepłowni EC1 na Studio Davida Lyncha.

STYCZEŃ 2005 - dyrektor Festiwalu Camerimage – Marek Żydowicz – zaproponował Prezydentowi Miasta Łodzi Jerzemu Kropiwnickiemu utworzenie w dawnej, zdewastowanej elektrociepłowni EC1 Studia Davida Lyncha. Przekonywał, iż jego doświadczenia związane z pozyskiwaniem środków unijnych na budowę Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, uwieńczone sukcesem, mogą zostać wykorzystane w poszukiwaniu źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślał, iż realizacja tych inwestycji może dać impuls do rewitalizacji otaczającego dawną elektrociepłownię EC1 (vis-a-vis dworca Łódź Fabryczna) większego obszaru miasta. Tak to się właśnie zaczęło …

SZUKAJ